3D Трансформации
Примера който виждате представлява симулация на малка слънчева система, съставена от слънце, една планета, обикаляща около слънцето, втора планета, обикаляща около слънцето, заедно със своята луна, която пък се върти около нея. Използвани си готови обекти от библиотеката GLUT. Понеже кода не поддържа динамична светлина, за да не изглеждат триизмерните сфери като кръгове, съм използвал линеарно ( Wire ) изобразяване на обектите.

#include < windows.h > // Хедърният файл на Windows
#include < gl/glut.h > // Хедърният файл на GLUT
#include < gl/gl.h > // Хедърният файл на OpenGL

void Render( void );
void Resize( int width, int height );
void Menu( int value );

int MenuID;
// променлива, в която ще съхраняваме инд. номер на нашето меню

// дефинираме променливите които ще регулират завъртането на планетите
float Planet1_Angle;
float Planet2_Angle;
float Moon_Angle;


int main( int argc, char* argv[ ] )
{

  glutInit( &argc, argv );
// инициализираме библиотеката GLUT

  glutInitDisplayMode( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA ); // определяме режим на рендериране

  glutInitWindowSize( 600, 600 ); // определяма големина на прозореца

  glutInitWindowPosition( 100, 100 ); // определяма позиция на прозореца

  glutCreateWindow( "Created with GLUT ( OpenGL Utility Toolkit )" ); // създаваме прозореца

  glutDisplayFunc( Render ); // определяме рендериращата ни функцуя

  // определяме нашата оразмеряваща функция, която се извиква при промяна размерите на прозореца
  glutReshapeFunc( Resize );

  glEnable( GL_DEPTH_TEST ); // включваме проверка за разстоянията

  // създаваме нашето меню и указваме функция,
  // която ще се извиква при избиране на елемент от менюто

  MenuID = glutCreateMenu( Menu );

  glutSetMenu( MenuID ); // определямо менюто като текущо меню

  glutAddMenuEntry( "About", 1 ); // първи елемент от менюто

  glutAddMenuEntry( "EXIT", 2 ); // втори елемент от менюто

  glutAttachMenu( GLUT_RIGHT_BUTTON ); // определяме бутона, чието натискане активира менюто

  glMatrixMode( GL_PROJECTION );

  gluPerspective( 45, 1, 1, 200 ); // определяме 3D изгледа

  glMatrixMode( GL_MODELVIEW ); // превключваме обратно на MODELVIEW матрица

  glutMainLoop( );

  return 0;
}void Render( )
{


  glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT ); // изчистваме буферите

  glLoadIdentity( ); // зареждаме първоначалната матрица

  // увеличаваме ъгъла на завъртване
  Planet1_Angle += 0.5;
  Planet2_Angle += 0.3;
  Moon_Angle += 0.5;


  // определяме позиция на камерата
  gluLookAt( 0.0, 10.0, -50.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0 );

  glColor3f( 1.0, 1.0, 0.0 ); glutWireSphere( 4.0, 10, 10 );
// създаваме слънцето :)

  glPushMatrix( ); // поставяме матрица в стека

      glRotatef( Planet1_Angle, 0.0, 1.0, 0.0 ); // завъртаме сцената

      glTranslatef( 10.0, 0.0, 0.0 ); // преместваме сцената с 10 единици

      glColor3f( 1.0, 0.0, 0.0 ); glutWireSphere( 1.5, 10, 10 ); // изрисуваме първата планета

  glPopMatrix( ); // изваждаме матрицата от стека

  // за изрисуване на втората планета повтаряме същата процедура
  glPushMatrix( );

      glRotatef( Planet2_Angle, 0.0, 1.0, 0.0 );

      glTranslatef( -20.0, 0.0, 0.0 );

      glColor3f( 0.0, 1.0, 0.0 ); glutWireSphere( 2.0, 10, 10 );


      // сега идва ред на луната, която трябва да обикаля около планетата
      glRotatef( Moon_Angle, 0.0, 1.0, 0.0 );

      glTranslatef( 5.0, 0.0, 0.0 );

      glColor3f( 0.0, 0.0, 1.0 ); glutWireSphere( 1.0, 10, 10 );

  glPopMatrix();


  /*
  Забележете че изрисуваме луната в матрицата на втората планета, защото искаме първите две транформации,
  преди изрисуване на втората планета, да се отразят и на луната. Само така ще постигнем желания резултат -
   планета въртяща се около слънцето и луна въртяща се около планетата.
  */


  glutSwapBuffers( ); // разменяме буферите

  glutPostRedisplay( ); // изискваме следващо извикване на рендериращата ни функция
}


void Resize( int width, int height )
{

  if(height==0) height=1;
// проверяваме стойността на height, за да избегнем деление на 0

  // указваме на OpenGL, че искаме изрисуване върху целия прозорец

  glViewport( 0, 0, width, height );

  glMatrixMode( GL_PROJECTION ); // включваме PROJECTION матрицата

  glLoadIdentity( ); // зареждаме първоначалната PROJECTION матрица

  gluPerspective( 45, (GLdouble)width/height, 1, 200 ); // определяме новия 3D изглед

  glMatrixMode( GL_MODELVIEW ); // превключваме отново към MODELVIEW матрица

  glLoadIdentity( );
}


void Menu( int value )
{

  int result;


  // обработваме подаденото на нашата функция съобщение (номера на избрания елемент от менюто)
  switch( value )
  {


  // ако е избран първия елемент от менюто се показва прозорец със съобщение
  case 1: MessageBox( NULL, "Created with GLUT ( OpenGL Utility Toolkit )", "About", MB_OK );
              break;


  // ако е избран втория елемент от менюто ( EXIT ) се показва прозорец с въпрос,
  // дали искаме да затворим програмата

  case 2: result = MessageBox( NULL, "Do you really want to quit?", "Quit?", MB_YESNO );
              if( result == IDYES ) exit( 0 );
              break;
  }
}Свалете Visual C++ сорс кода на праграмата.

Автор: Иван Георгиев Иванов [ Nickname: tuschko ]
e-mail: tuschko@abv.bg


Този сайт е хостван от сървър на
Headoff Gaming Intranetwork